Reference - Sanacija betona

Istarski ipsilon - Bina-Istra
 • hidrodemoliranje pritiskom 2000 bara degradiranog betona na pješačkim stazama vijadukata Istarskog ipsilona, Franičići, Anđeli, Kvarner, Zrinščak, Gorenja Vas, Lupoglav, Drazej, Pazin
 • sanacija betona na upravnoj zgradi portala Učka
 • sanacija betona pri ugradbi slivnika na 10 vijadukata Istarskog ipsilona, manje površine kolničke ploče, glavnih nosača i naglavnih greda
 • manje sanacije betona na servisnim objektima
 • VT pranje i ličenje betonske obloge tunela Učka
Sanacija vijadukta - Vela Draga
Sanaciju vijadukta Vela Draga posebno izdvajamo iz razloga što ona obuhvaća sve djelatnosti kojima se bavimo, a to su sanacija čelika i betona, skelarski radovi, antikorizivna zaštita metalnih konstrukcija i elemenata, te radovi na visini. Osim toga, na tom objektu smo bili nositelji radova gdje su bili uključeni mnogi kooperanti što govori o našim mogućnostima izvedbe i ovako složenih poslova.
Čišćenje pokosa
Skelarski radovi
Sanacija betona
Antikorozivna zaštita
Izmjena prijelazne naprave
Izmjena neoprenskih ležajeva
Hidroizolacija i epoksi sloj
Asfaltiranje
Bravarski radovi
Stadion Aldo Drosina - Pula Sport
 • pjeskarenje i VT pranje betonskih tribina i vidljive armature
 • ugradba reparaturnog morta i bojenje
 • sanacija betona na ulazima u stadion i fasade stadiona
 • sanacija diletacionih reški na spojevima gotovih betonskih elemenata
Sanacija drenažne
galerije - HE Senj
 • hidrodemoliranje degradiranog betona i mjesta sgregacija na betonskoj oblozi galerije
 • spriječavnje prodora vode brzovezujućim mortom
 • injektiranje pukotina na betonskoj oblozi
 • reprofiliranje obloge tunela i stepenica reparaturnim mortom
Kameni most Ličko Lešće - ŽUC Ličko-senjske županije
 • popravak i ojačanje postojeće kamene konstrukcije
 • premoštenje postojećih kamenih svodova mosta novom armiranobetonskom konstrukcijom
 • korekcija nivelete prema novo projektiranom stanju
Most Brušane -
Strabag d.o.o.
 • hidrodemoliranje 2000 bara kompletne pješačke staze dijela kolničke ploče i upornjaka
 • šalovanje, armiranje nove pješačke staze
 • izmjena oštećene armature na podgledu kolničke ploče
 • ugradba betona na kolniku i reparaturnog morta na podgledu kolničke ploče i upornjaka
Izgradnja potpornog zida u Krasnu – ŽUC Ličko-Senjske županije
 • rušenje postojećeg kamenog potpornog zida
 • izgradnja novog armiranobetonskog potpornog zida
 • rekonstrukcija ceste i kolnih prilaza
Izgradnja potpornog zida u Pićanu – ŽUC Istarske županije
 • rušenje postojećeg kamenog potpornog zida
 • izgradnja novog armiranobetonskog potpornog zida
 • rekonstrukcija ceste i kolnih prilaza
Most Ponte Porton -
ŽUC Istarske županije
 • skelarski radovi
 • ugradnja čeličnih, poprečnih nosača
 • AKZ čelične konstrukcije
 • sanacija betona
 • izmjena prijelaznih naprava
 • asfaltiranje
Most Tupljak -
ŽUC Istarske županije
 • ojačanje temelja i zidova upornjaka i stupova
 • sanacija betona rasponske ploče
 • izrada prijelaznih naprava
 • uređenje pristupnih cesta i asfaltiranje
 • izrada čelične pješačke staze uz most
Pješačka staza uz most Tupljak – ŽUC Istarske županije
 • izgradnja betonskih upornjaka s pristupnim rampama
 • radionička izrada čelične konstrukcije mosta
 • montaža konstrukcije
Most Gradinje – ŽUC Istarske županije
 • ojačanje temelja i zidova upornjaka mosta
 • sanacija betonskih površina
 • sanacija rasponske ploče mosta
 • izmjena ležajeva mosta
 • izrada prijelaznih naprava
Most Valbandon – Nositelj radova: Istarske ceste d.o.o. Pula
 • sanacija betonskih ogradnih zidova mosta
 • sanacija kamene obloge zidova upornjaka
 • sanacija površina betonskog svoda
Most Livade - ŽUC Istarske županije
 • sanacija podnožja stupova mosta
 • sanacija kolničke ploče mosta
 • izmjena prijelaznih naprava
Most Kupalište – HE Varaždin
 • skelarski radovi
 • ojačanje temelja upornjaka
 • sanacija betona rasponskih nosača i kolničkih ploča
 • asfaltiranje i izrada prijelaznih naprava
 • izrada nove pješačke ograde mosta
Most Buzet 1 i 2 – ŽUC Istarske županije
 • sanacija betona rasponskih ploča mostova
 • ojačanje potpornog zida
 • izmjena prijelaznih naprava
 • asfaltiranje
Most Ćusi - ŽUC Istarske županije
 • Sanacija kamenih upornjaka i stupa mosta
 • Sanacija kolničke ploče mosta
Most preko brane i dovodnog kanala HE Čakovec
 • Skelarski radovi
 • Pjeskarenje i antikorozivna zaštita opreme mosta
 • Sanacija upornjaka, stupova i rasponskih nosača
 • Sanacija kolničke ploče i pješačkih staza
 • Zamjena prijelaznih naprava i asfaltiranje
Skelarski radovi
Antikorozivna zaštita
Sanacija upornjaka, stupova i rasponskih nosača
Sanacija kolnika
Izvedba novih pješačkih staza
Zamjena prijelaznih naprava
Most preko rijeke Petrinjčice – Grad Petrinja
 • Izvedba konstrukcije za privremeno oslanjanje mosta
 • Sanacija betona upornjaka i stupova
 • Ojačanje rasponskih greda dobetoniranjem
 • Sanacija betona kolničke ploče i pješačkih staza
 • Popravak i antikorozivna zaštita ograde mosta
 • Izrada obloge korita rijeke
Most Brnci – ŽUC Istarske županije
 • Sanacija kamenih zidova i betonskih svodova
 • Izrada nove kolničke ploče mosta
 • Sanacija ogradnih zidova i metalne ograde mosta
Most Švići – ŽUC Istarske županije
 • Uklanjanje konstrukcije starog mosta
 • Izrada novih armiranobetonskih temelja i upornjaka
 • Izrada nove kolničke ploče i prilaza mostu
 • Zidanje kamene obloge upornjaka
Potporni zid – strojarnica CHE Fužine
 • Iskop drenaže za preusmjerenje podzemnih voda
 • Ojačanje temelja i zidova dijela objekta strojarnice
 • Ugradba sustava odvodnje podzemne i oborinske vode
 • Izgradnja potpornog zida i betonskih pločnika
 • Izrada čeličnih stubišta
Željeznički most Mandrać-Valelunga – Grad Pula
 • Demontaža postojeće hodne konstrukcije
 • Zamjena oštećenih čeličnih elemenata
 • Pjeskarenje i antikorozivna zaštita čelične konstrukcije
 • Ugradnja nove hodne konstrukcije i ograde mosta
Sanacija dimnjaka ex toplane – Općina Raša
 • Postavljanje unutarnje i vanjske skele
 • Uklanjanje vrha zidanog dimnjaka
 • Ojačanje temelja dimnjaka
 • Sanacija ziđa i sprezanje čeličnom konstrukcijom
 • Dozidavanje vrha dimnjaka
Sanacija konstrukcije tržnice u Petrinji – Nositelj radova: Petrol Prom d.o.o.
 • Hidrodinamičko uklanjanje betona na stupovima i gredama
 • Ugradba armature i dobetoniranje stupova nadstrešnice
 • Ugradba sanacijskog morta na gredama i stupovima
Sanacija sunčališta Plaže Bivio - Grad Rijeka
 • izgradnja šetnjice i platoa sunčališta
 • izgradnja obalnih zidova
Plaža "Johnson" - Grad Rijeka
 • izgradnja sunčališta i obalnih zidova
Plaža Brgudi na Kantridi - Grad Rijeka
 • sanacija kanala za propust bujičnih tokova
 • izgradnja novih obalnih zidova i sunčališta
Ex "Plaža 2", Pećine – Grad Rijeka
 • izgradnja obalnih zidova i molića
 • izgradnja platoa sunčališta
Uređenje plaže i dječjeg igrališta u Sv. Jurju – Grad Senj
 • izgradnja plaže i dječjeg igrališta
 • ugradba opreme i uređenje plaže
tu
Održavanje pomorskog dobra - Grad Crikvenica
 • Izgradnja obalnih zidova i molova
 • Izgradnja stubišta za ulaz u more
 • Sanacija i izgradnja betonskih sunčališta
 • Došljunčavanje i uređenje plaža
Objekti - HE Vinodol
 • sanacija betona na kruni brane Bajer u Fužinama
 • sanacija betona i propuštanja u dovodnom tunelu HE Zeleni vir
 • sanacija betona u zatvaračnici OT Lokve
 • sanacija obloge i svoda strojarnice u Triblju
 • izgradnja parkirališta pogon Tribalj
 • uređenje pristupnog puta hidrocentrale Vrelo
 • ostali radovi građevinskog održavanja