Reference - Sanacija betona

Sanacija vijadukta - Vela Draga / sanacija betona
Prethodno stanje betona
Rušenje i hidrodemoliranje
Ugradnja reparaturnih mortova
Ugradnja betona
Ispitivanje